fbpx

A szabályzat célja, hogy biztosítsa a természetes személyek adatainak a jogszabályokban előírt védelmének érvényesülését, valamint meghatározza a személyes adatok kezelésével összefüggő szabályokat, továbbá rögzíti az adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: matrixangol.hu, és összefoglalja az oldal adatkezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

A matrixangol.hu honlap üzemeltetője Kalmár András e.v. jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtása, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a természetes személy ügyfél, valamint az ügyfelet képviselő természetes személy személyes adataira vonatkozó szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és az azokban foglalt személyes adatokat kezelni a GDPR Rendelet, az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint az ügyféllel kötött szerződések rendelkezései alapján.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:

https://matrixangol.hu/adatvedelmi-tajekoztato

A Tájékoztató kialakítása során figyelembe lettek véve a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlások, különös tekintettel az alábbiakra:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6.§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése. Az Ön személyes adataira annak érdekében van szükségünk, hogy biztosítani tudjuk az Ön számára a szolgáltatásunk igénybevételét, illetve szolgáltatásunkkal kapcsolatos marketingtevékenységünk érdekében.

Az adatkezelő

Cégnév: Kalmár András e.v.

Székhely: 3531 Miskolc, Kőporos utca 5. fsz/1.

Adószám: 69445394-1-25

Nyilvántartási szám: 53193548

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

Képviseli: Kalmár András

Telefonos elérhetőség: +36304391379

Számlaszám: 12100011 10416190 (Gránit Bank)

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Hostinger International Ltd.

Székhely: 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Ciprus

E-mail: [email protected]

A szabályzat rendelkezései az aláírás napján lépnek hatályba. A szabályzat visszavonásig vagy további rendelkezésig hatályos.

A kezelt adatok és érintettek köre

Annak érdekében, hogy Ön megfelelő szolgáltatást vagy tájékoztatást kaphasson, Ön köteles lehet hozzájárulni a személyes adatainak kezeléséhez. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a kért információ, vagy igényelt szolgáltatás (pl. tanfolyamra történő feliratkozás, személyre szóló ajánlat adása) nem nyújtható az Ön részére.

Az adatkezelő felelős az ön személyes adatainak védelméért, a személyes adatok védelmére kapcsolatos jogszabályok maradéktalan betartásáért, az adatkezelésért, és az adatfeldolgozásért is.

Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén, a kérelmükben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Érzékeny személyes adatot csak az ön kifejezett hozzájárulásával kezelünk. Érzékeny adat lehet:

• Vallás

• Politikai vélemények

• Szakszervezeti tagság

• Szexuális orientáció

• Egészségügyi információ

• Biometrikus adatok

• Genetikai adatok

A személyes adatok kezelésének általános céljai:

• az Ügyfél, illetve képviselőjének azonosítása,

• a szerződésben foglalt jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése (ideértve a tranzakciók lebonyolítását) és ezek teljesítésének igazolása,

• a tranzakciókkal, vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás és marketing,

• a Vállalkozás jogos érdekeinek érvényesítése,

• a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás,

• kapcsolattartás

Személyes adatok

Személyes adatokhoz hozzájuthatunk

 • Offline módon:

Szerződéskötés esetén, személyes kapcsolatfelvétel esetén, illetőleg ha ön az adatait nekünk írásban eljuttatja.

 • Online módon:

Abban az esetben, amennyiben ön igénybe veszi valamely szolgáltatásunkat, vagy valamelyik szolgáltatásunkkal kapcsolatban érdeklődik.

Személyes adatok olyan információk, amelyek lehetővé teszik a személyek azonosítását, így például az alábbiak:

Név és elérhetőségi adatok (pl. lakcím, e-mail cím, telefonszám)

Profil információk (pl.: felhasználónév, profilkép, közösségi média fiók információi)

Születési dátum és hely

Bizonyos műszaki adatok (pl. felhasználó néven, IP címen, böngészőben és eszköz információban, cookie-k útján, vagy hasonlóként gyűjtött információk, szerver naplók, alkalmazás használati adatok és információk, egyéb informatikai beállítások (fogyasztói szokások és előnyben részesített termékek figyelemmel kísérése

Hitel- és betéti kártyaszám (bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Bank felé továbbításra kerül.)

A személyes adatokat böngésző útján is gyűjtünk a szolgáltatásaink használatáról, ennek körében nyomon követhetjük az ön tevékenységét a webhelyeinken, adatokat gyűjthetünk típusáról, az ön IP címéről, a képernyőfelbontásáról, az operációs rendszer nevéről és verziószámáról, a berendezés típusáról, a böngészője típusáról és verziószámáról, az internet szolgáltatójáról. Az IP cím minden esetben azonosításra kerül és a bejelentkezésüket a szerver rögzíti minden alkalommal, amikor belép az oldalunkra, valamit rögzíti, hogy milyen oldalakat látogatott meg. Ezeket az adatokat az ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokkal együtt tároljuk.

Online adatgyűjtés történhet:

 1. Termékkel, szolgáltatással kapcsolatos online érdeklődés a weboldalon elhelyezett ’Kapcsolat’ elnevezésű űrlapon keresztül

Kezelt adatok köre:

Név, cím, telefonszám, email cím

Az adatkezelés célja:

Későbbi kapcsolatfelvétel termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás érdekében email-ben és telefonon keresztül

Az adatkezelés időtartama:

5 évig

 • Termék megrendelésével és számla kiállításával kapcsolatban

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6.§ (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169.§ (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, életkor, és jogi személy vásárlása esetén adószám

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 • Közösségi oldalak

Lehetséges, hogy személyes adatait más forrásokból is megkaphatjuk pl. közösségi média oldalakról (pl.: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/LinkedIn/TikTok), vagy egyéb üzenetküldő applikációkból (pl.:Messenger/WhatsApp/Viber/Signal/Telegram) vagy az ezeken a platformokon regisztrált olyan személyektől, akikkel Ön barátként vagy egyéb módon társul ezeken az oldalakon, vagy valami más harmadik féltől. Ha úgy dönt hogy csatlakozik a közösségi média fiókjával valamelyik szolgáltatásukhoz, akkor regisztráláskor megadott adatai megosztásra kerülnek velünk (pl.:e-mail cím,  telefonszám, levelezési cím, születési dátum, név és felhasználónév).

Ezenkívül cookie-kat is használhatunk a közösségi médiát és közösségi hálózatok tagjainak nyomon követesére. Messenger/WhatsApp/Viber/Signal/Telegram applikációk

A közösségi oldalak használata esetén az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása érvényes.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/LinkedIn/TikTok közösségi oldalakon regisztrált neve, címe, telefonszáma, email címe, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Messenger/WhatsApp/Viber/Signal/Telegram applikációk esetén telefonszáma, nyilvános profilképe, email címe

Az érintettek köre:

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/LinkedIn/TikTok közösségi oldalakon vagy Messenger/WhatsApp/Viber/Signal/Telegram applikációkon, és követi a Vállalkozás közösségi profilját vagy azon keresztül a weboldalra látogat, vagy a Vállalkozás bármilyen szolgáltatását igénybe veszi

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, a Vállalkozás online jelenlétének népszerűsítése, közösségi követőinek gyarapítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Hogyan használjuk a személyes adatait?

Személyes adatainak feldolgozása célja a megrendelések teljesítése, ennek körében a megrendelt szolgáltatások igénybevételéhez kötődően, azok felhasználása.

Mindazok az ügyfélszolgálati, és adminisztratív szolgáltatások ide tartoznak, melyek lehetővé teszik az ön szerződésének teljesítését.

Az ön személyes adatainak felhasználási köre lehetővé teszi:

 • annak lehetőségét, hogy kapcsolatba kerüljünk önnel, a szerződésünket teljesítsük, az ehhez szükséges mértékben,
 • olyan szolgáltatások nyújtását, melynek keretében információk és egyéb anyagok válnak ön által hozzáférhetővé (pl. üzenetek, chat, profiloldalak, blogok és egyéb szolgáltatások)
 • az ön korábbi tevékenységének kielemzését annak érdekében, hogy még jobb ajánlatokat tudjunk önnek nyújtani a kampányok testre szabásával. Ezekről a kampányokról bármikor leiratkozhat. Ezt az igényt az [email protected] e-mail címen lehet bejelenteni, vagy a marketinganyagokban található leiratkozás link segítségével lehet megtenni.

Az adatfeldolgozók köre

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki, a bankkártyás fizetés kivételével, amikor a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a fizetést feldolgozó szolgáltató felé továbbításra kerül.

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

Felelősség kizárása harmadik fél által okozott jogsértésért

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé harmadik fél cselekményéért, weboldaláért, linkért. Az a tény, hogy a weboldal tartalmaz egy linket, nem jelenti azt, hogy jóváhagyja azt az oldalt amelyre a link vezet.

Előfordulhat, hogy a harmadik fél által biztosított funkciók lehetővé teszik az ön tevékenységének megosztását például közösségi oldalakon. Az Adatkezelő ezt nem tudja befolyásolni, ezért nem tehető felelőssé a harmadik fél által történő bármilyen személyes adat felhasználásáért.

Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a [email protected] e-mail címen ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 25 munkanapon belül törli. Ezt az igényt is a [email protected] e-mail címen lehet bejelenteni.

Gyermekek, kiskorúak személyes adatainak hozzájáruláson alapuló kezeléséhez az érintett felett szülői felügyeletet gyakorló törvényes képviselője hozzájárulása szükséges.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő szervezési, technikai és adminisztratív biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az érintettek jogai és azok biztosítása

a.) Átlátható intézkedések

A Vállalkozás megteszi a szervezeti és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintett részére a GDPR Rendeletben meghatározott szempontok alapján a személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást írásban vagy szóban előírt határidőn belül (25 nap) meg tudja adni. Az írásbeli tájékoztatást az érintettek részére a szerződéses kapcsolat létrejöttét, a személyes adatok kezelését megelőzően kell adni: – szerződések esetében a szerződés megkötésekor; – más esetekben a személyes adatok megadásakor, vagy megismerésekor. Az írásbeli tájékoztatás díjmentes. A tájékoztatás írásbelinek minősül az érintett részére kialakított elektronikus felületen történő elektronikus levélben történő megküldés is. A tájékoztatás csak jogszabályban előírt esetekben tagadható meg. Az adatgazdák gondoskodnak arról, hogy az érintettekkel való kapcsolatba lépést szabályozó belső rendelkezések, a szerződési feltételek a tájékoztatásra is kiterjedjenek, az ezirányú tájékoztatás az érintettek részére a Vállalkozás honlapján is könnyen hozzáférhető legyen. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 10 Az érintettek jogairól való szóbeli tájékoztatás feltétele az érintett személyazonosságának megállapítása és a tájékoztatásra való jogosultság feltételeinek fennállta. Az érintett kérelmére történő tájékoztatásért az érintett személy adatainak adatgazdája felel.

b.) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatok az érintettől kerülnek beszerzésre

Az érintett részére nyújtott adatvédelmi tájékoztatónak az alábbi alapinformációkra szükségszerűen kell kitérni:

– a Vállalkozás, mint adatkezelő személye és elérhetősége;

– az adatvédelmi tisztségviselő személye és elérhetősége;

– a személyes adatok kezelésének célja, valamint a kezelésének jogalapja (hozzájáruláson, szerződés teljesítésén, vagy a Vállalkozás jogszabályi kötelezettségének teljesítésén alapuló adatkezelés);

– az érintett személyes adatok kategóriái.

A személyes adatok megszerzésének időpontjában a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az érintettet az alábbi kiegészítő információkról kell tájékoztatni:

– a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

– amennyiben megállapítható a Vállalkozás, vagy egy harmadik fél jogos érdeke, akkor ennek tényéről;

– amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, kezelésének korlátozásához, a személyes adatkezelés elleni tiltakozáshoz és az adathordozáshoz való jogról, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának következményeiről;

– felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának jogáról.

c.) Az érintett hozzáférési joga

A Vállalkozás az érintettnek a személyes adataihoz és az adatkezeléssel történő információhoz való folyamatos hozzáférést az alábbiak szerint biztosítja.

– Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információkat a honlapon;

– a szerződés teljesítésével kapcsolatos személyes adatokkal kapcsolatban a szerződési feltételekben, vagy az ahhoz kiadott adatvédelmi tájékoztatóban;

– konkrét érintettek vonatkozásában az egyedi személyes adataival kapcsolatos műveletekről írásbeli, vagy szóbeli megkeresés alapján

d.) A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti az adatainak helyesbítését, hiányos adatainak kiegészítését. Az érintett kérelmének teljesítéséhez a Vállalkozás az érintett személytől okiratot kérhet be, amelynek adatai alapján a helyesbítést vagy kiegészítést haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül elvégzi.

e.) A törléshez való jog („az elfeledéshez való jog”)

A Vállalkozás az Adatvédelmi rendeletben meghatározott okokból haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érintett személyes adatait. A törléshez való jog az érintettet nem illeti meg, amennyiben a személyes adatainak teljesítése a Vállalkozás szerződési kötelezettségeinek, vagy jogszabályból eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, vagy a Vállalkozás jogos érdeke azt kívánja. A törlés jogszerű megtagadásához az adatgazda köteles kikérni az adatvédelmi tisztségviselő véleményét.

f.) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására az érintett kérelme alapján kerülhet sor. Az érintett ez irányú kérelme tárgyában az adatvédelmi tisztségviselő állásfoglalását kell kikérni (ha van ilyen). Amennyiben ezen állásfoglalás szerint az adatkezelés korlátozásának van helye, az adatgazda valamennyi adathordozón és nyilvántartásában köteles megjelölni az érintett személyes adatait. A megjelölés történhet az érintettet a nyilvántartásban történő azonosító szám megjelölésével, vagy papíralapú dokumentáció esetén feljegyzésnek az iratok első oldalára történő helyezésével.

g.) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 Az adatgazda az érintettet az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról írásban köteles tájékoztatni.

h.) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult a személyes adatainak széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő továbbításának kérésére. Az érintett ezen jogának gyakorlására a GDPR rendelettől eltérően akkor is jogosult, ha adatainak kezelését a Vállalkozás nem az érintett hozzájárulása alapján kezeli, feltéve, ha az adatkezelés automatizált módon történik

Milyen esetekben oszthatjuk meg a személyes adatait másokkal?

 • A hatályos törvényeknek megfelelően és esetekben,
 • Esetleges jogi eljárásokban
 • Állami, kormányzati szervek megkeresésekor
 • A szerződéses feltételek érvényesítése érdekében
 • A jogainknak megvédése érdekében,
 • A vásárolt szolgáltatást lebonyolító partnereinkkel (különösen: alkalmazottainkkal, alvállalkozóinkkal), a szolgáltatás nyújtása céljából

Fenntartjuk a jogot, jobban az esetben amennyiben jogvita alakul ki, a jogvita akadálytalan rendezése, az Ön illetve a mi jogaink érvényesítése és védelme érdekében az adatkezelésre eredetileg vagy törvényben meghatározott időtartamot meghaladóan is kezelhetjük a személyes adatokat.

Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozás a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

– panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: [email protected], honlap: www.naih.hu), vagy

– lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Vállalkozás székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Vállalkozás székhelye szerint a perre a Miskolci Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az adatvédelmi szabályzat változásairól

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit a honlapon keresztül.

Jelen adatkezelési szabályzat 2022.06.01-től visszavonásig hatályos.

Budapest, 2022.06.01.

Kalmár András